Life Style Meubeloutlet

Algemene voorwaarden

 

Door uw aankoop geeft u te kennen dat u met de betalingsvoorwaarden van Lifestylemeubeloutlet.nl akkoord gaat. Lifestylemeubeloutlet.nl behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de aankoop.

Artikel 1: Definities met betrekking tot de website van Lifestylemeubeloutlet.nl

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Lifestylemeubeloutlet.nl
De onderneming met de handelsnaam “Lifestylemeubeloutlet & Handelshuisgerbia”.
– De website
De website van Lifestylemeubeloutlet.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
– Product
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Lifestylemeubeloutlet.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn de prijs dient te betalen.
– Klant
Iedere natuurlijke persoon die met Lifestylemeubeloutlet.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of prijs, alsmede op iedere overeenkomst tussen Lifestylemeubeloutlet.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, en bestellingen

 1.  Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2.  Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van de producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Lifestylemeubeloutlet.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
  3.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Overeenkomst

 1.  De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een schriftelijk of mondeling een overeenkomst heeft afrond, en Lifestylemeubeloutlet.nl hiermee instemt.
  2.  Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden van Lifestylemeubeloutlet.nl akkoord gaat. Lifestylemeubeloutlet.nl behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de zowel tot mondeling gekomen overeenkomst, als schriftelijk datum.

Artikel 5: Voorraad producten.

 1. Lifestylemeubeloutlet.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen de producten beschikbaar te stellen. Lifestylemeubeloutlet.nl is niet aansprakelijk voor een voortijdige leegkoop.

Artikel 6: Garantie

 1.  De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Lifestylemeubeloutlet.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
  2.  De klant verplicht zich kennis te nemen van de garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Lifestylemeubeloutlet.nl
  3.  Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Artikel 7: Reclames

 1.  De klant dient bij het ophalen van het product en/of de producten het geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
  2.  In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
  3.  Op elke overeenkomst tussen Lifestylemeubeloutlet.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.